logo sieci instytucji ReferNet Polska razem ze znaczkiem 10 lat działalności

dh blogAutorka jest badaczką w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie koordynuje projekty badawcze z obszaru edukacji i rynku pracy oraz opracowuje i analizuje dane z zakresu statystyki społecznej w tym: edukacji, demografii oraz rynku pracy.

Wydawałoby się, że coraz dłuższe kariery zawodowe na  podlegającym ciągłym zmianom rynku pracy,  zmuszą osoby w każdym wieku do uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie, do ciągłego dokształcania się. Tymczasem prawie 90% dorosłych Polaków (w wieku 25-65 lat) nie podejmuje nauki w formie zorganizowanej. Jak pokazuje badanie Uwarunkowań Decyzji Edukacyjnych, co trzeci dorosły Polak nie widzi potrzeby dokształcania się lub twierdzi, że nie ma na to czasu. 

Wśród niewielkiego odsetka respondentów, którzy brali udział w podnoszeniu swoich kwalifikacji, zdecydowana większość bierze udział w szkoleniach i kursach zawodowych, dlatego też wśród przyczyn decyzji o uczestnictwie w dokształcaniu dominują odpowiedzi związane z zawodową sferą życia respondentów. Drugim najczęściej wskazywanym sposobem dokształcania się była nauka języka obcego. Przy czym, udział w kursach zawodowych zadeklarowało  85% wszystkich podnoszących swoje kwalifikacje a  naukę języków obcych - zaledwie 10%. Uprawianie sportu w formach zorganizowanych dotyczyło nieco powyżej 4% dokształcających się respondentów. Natomiast w zajęciach artystycznych brało udział jedynie niecałe 2%. Jak widać, kształcenie pozaformalne, rozumiane jako podnoszenie swoich kwalifikacji czy umiejętności w zorganizowanych formach nie cieszy się popularnością w Polsce.  A jeśli już, to jest związane z życiem zawodowym. W szkoleniach czy kursach zawodowych uczestniczmy jedynie dlatego, że wysłał na nie nas pracodawca lub podniesienie swoich kwalifikacji było konieczne dla utrzymania pracy bądź uzyskania lepszego stanowiska, wyższego wynagrodzenia.

W badaniu Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych zapytano również o uczenie się nieformalne, wyróżniono szereg typów nieformalnego uczenia się: uczenie się od członka rodziny, uczenie się od znajomego, uczenie się w pracy, uczenie się poprzez korzystanie z materiałów drukowanych, uczenie się poprzez korzystanie z komputera/Internetu, uczenie się z radio/ TV, oraz inne sposoby, niewymienione wcześniej.  W przypadku tak zdefiniowanego kształcenia nieformalnego, ponad 42% respondentów wskazała, że w przynajmniej jeden sposób podnosi swoje umiejętności.

W sumie ponad połowa respondentów jest pasywna w obszarze uczenia się przez całe życie, nie wskazała na uczestnictwo w jakiejkolwiek formie uczenia się.  Wśród osób, które uczestniczą w kształceniu pozaformalnym zdecydowana większość równolegle uczy się nieformalnie. 

Udzialy dokszt

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania panelowego gospodarstw domowych Uwarunkowania decyzji edukacyjnych.