logo sieci instytucji ReferNet Polska razem ze znaczkiem 10 lat działalności

Okazją do merytorycznej dyskusji będzie konferencja organizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych, która odbędzie się 20-21 czerwca w Warszawie.  Konferencja skierowana jest do wszystkich reprezentantów sektorów w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji, przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego, firm szkoleniowych oraz innych instytucji i jednostek, które mogą być zainteresowane włączeniem się w działania dotyczące rozwoju kwalifikacji sektorowych.

Szczegółowe informacje: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/aktualnosci/1355-sektor-kwalifikacje

Do 15 lipca można zgłaszać prace na konkurs #CedefopPhotoAward organizowany przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop).

O konkursie

Konkurs jest skierowany wyłącznie do zespołów składających się z osób kształcących się zawodowo z Unii Europejskiej oraz Norwegii i Islandii.

Jednym z celów konkursu jest pokazanie co oznacza edukacja zawodowa dla jej uczestników oraz do zaprezentowania codziennych doświadczeń związanych z nauką.

Każdy zespół powinien opracować oryginalną fotorelację złożoną z trzech do pięciu fotografii oraz opisu słownego o długości maksymalnie 100 słów.

Fotografie konkursowe powinny przedstawiać historię opartą na doświadczeniach osób uczących się, związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Mogą to być fotografie przedstawiające projekt, który stworzyli uczniowie, wyjazdy zagraniczne, fotorelacje, w których pokazują, jak wpłynęło to na ich życie zawodowe, etc.

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

Prace konkursowe można przesyłać do 15 lipca, a lista zwycięzców zostanie ogłoszona najpóźniej do końca września 2018 r.

Nagrody

Pierwszą i drugą nagrodą będzie wycieczka do Wiednia dla dwóch zwycięskich drużyn i ich nauczyciela/opiekuna, w trakcie której przewidziany jest udział w uroczystej kolacji z okazji europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych (8-9 listopada). Trzecią nagrodą jest wyjazd do Salonik oraz udział w otwarciu międzynarodowego festiwalu filmowego w Salonikach (listopada 2018 r.).

Organizator (Cedefop) i Komisja Europejska pokryją koszty udziału zwycięskich zespołów i ich nauczycieli/opiekunów w tych wydarzeniach (koszty podróży i zakwaterowania związane z każdym wyjazdem).

Fotorelacje zwycięzców i laureatów zostaną wystawione w Salonikach i Wiedniu.

Zgłoszenie do konkursu

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji

Konsorcjum Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” zakończyło realizację projektu badawczego współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Główne cele projektu to ocena skuteczności działań aktywizacyjnych PFRON oraz pogłębiona diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych.

Projekt obejmował dwa komponenty badawcze – ilościowy i jakościowy. W komponencie ilościowym zrealizowano ponad 1,5 tysiąca wywiadów z osobami z niepełnosprawnością, które korzystały z programów wsparcia PFRON. Badanie jakościowe objęło absolwentów szkół wyższych, przedstawicieli uczelni oraz reprezentantów instytucji publicznych zaangażowanych we wspieranie osób z niepełnosprawnościami.

Raport podsumowujący projekt dostępny jest pod adresem:

http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-krajowe/pfron