Publikacje opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach sieci ReferNet:

vocational education training

Vocational education and training in Europe - Poland Country Report 2018

Raport opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w 2018 roku, a więc uwzględnia zmiany wprowadzone reformą struktury systemu oświaty, wdrażanej od roku szkolnego 2017/2018. Przedstawione w nim zostały kluczowe elementy systemu, jego  struktura, organizacja, sposób zarządzania oraz finansowanie. Raport zawiera także opis różnorodnych czynników zewnętrznych mających wpływ na kształcenie zawodowe. Omówiono w nim również m.in. informacje na temat rozwoju oferty kształcenia zawodowego oraz kwestie związane ze wsparciem uczestnictwa w kształceniu zawodowym w Polsce.

2019

IBE/ReferNet Poland

opinion survey 

CEDEFOP Opinion survey on vocational education and training in Europe – Poland

Raport przedstawia analizę wyników badania opinii na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce. Europejskie badanie opinii na temat obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego prowadzone przez CEDEFOP odbyło się w 2016 roku.  W raporcie opisano m.in. kwestie związane ze znajomością oferty kształcenia i szkolenia zawodowego, jego postrzeganiem, bezpośrednie doświadczenia związane z kształceniem zawodowym, a także ocenę jego roli i znaczenia.

2018

IBE/ReferNet Polska

 
guidance

Guidance and outreach for inactive and unemployed - Poland

Raport opisuje działania podejmowane w Polsce na rzecz osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, w szczególności osób młodych pozostających poza sferą edukacji i zatrudnienia (NEET), a także dorosłych długotrwale bezrobotnych (LTU). W sposób pogłębiony przedstawione zostały dwa przykłady praktyk w tym obszarze: działalność Ochotniczych Hufców Pracy i spółdzielni socjalnych.

 2018 

IBE/ReferNet Polska

spotlight

Spotlight on VET − Poland

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). 

 2018 

IBE/ReferNet Polska

vocational education and training in europe

Vocational education and training in Europe – Poland Country Report 2016

Raport szczegółowo opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Omówiona została w nim struktura i organizacja systemu, sposób zarządzania i finansowanie. Raport zawiera także opis różnorodnych czynników zewnętrznych mających wpływ na kształcenie zawodowe. Przedstawiono w nim również informacje na temat rozwoju kwalifikacji zawodowych, założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz kwestie związane ze wspieraniem kształcenia zawodowego w Polsce.

 2017 

IBE/ReferNet Polska


 

Najnowsze publikacje na temat VET w Polsce, opublikowane przez CEDEFOP:

cedefopskills

Poland - 2018 Skills forecast

2019

Cedefop

developments in vet 

Developments in vocational education and training policy in 2015-17: Poland

2018

Cedefop

 
leaving education early

Poland - Leaving education early: putting vocational education and training centre stage

2017

Cedefop

country report

 European inventory on validation of non-formal and informal learning Poland

2016

ICF

key competences in vet pl

Key competences in vocational education and training Poland

2016

Fundacja Fundusz Współpracy/ReferNet Polska

supporting teachers

 Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET Poland

2016  

Fundacja Fundusz Współpracy/ReferNet Polska

 

European inventory on NQF 2016

2016

Cedefop


więcej