Marcin Broniszewski

Kluczowe dokumenty Unii Europejskiej związane z polityką edukacyjną w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

 

Deklaracja z Osnabrück w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego jako czynnika odbudowy i sprawiedliwego przechodzenia na gospodarkę cyfrową i ekologiczną

Deklaracja z Osnabrück to dokument dotyczący kształcenia zawodowego, zatwierdzony 30 listopada 2020 roku i podpisany przez ministrów odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących do UE oraz krajów EOG, europejskich partnerów społecznych oraz Komisję Europejską. Deklaracja podkreśla rolę kształcenia zawodowego jako narzędzia umożliwiającego odbudowę i sprawiedliwe przejście do cyfrowych i zielonych gospodarek. Wszystkie cele i działania mają być realizowane z należytym poszanowaniem zasady pomocniczości i zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami dla kształcenia zawodowego.

 

Opinia w sprawie przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego po roku 2020

Opracowana przez Komitet Doradczy ds. Szkolenia Zawodowego (grudzień 2018) opinia zawierająca wizję na temat sposobu dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom społecznym i gospodarczym po roku 2020.

 

Konkluzje z Rygi

Konkluzje z Rygi (czerwiec 2015), zatwierdzone przez państwa członkowskie, Komisję Europejską i partnerów społecznych zawierają pięć średniookresowych celów dla obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015-2020. 

 

Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych

Komunikat Komisji Europejskiej  (listopad 2012) prezentujący wyzwania i priorytety dla polityki edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, gdzie szczególne znaczenie nadaje się obszarowi kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Komunikat z Brugii

Komunikat z Brugii (grudzień 2010) to zestaw celów i działań rekomendowanych dla poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie, poprzez uczynienie go bardziej otwartym i odpowiadającym potrzebom rynku pracy.

 

Komunikat z Bordeaux

Komunikat z Bordeaux (listopad 2008) podsumowuje dokonane postępy, definiuje priorytety na lata 2008-2010 oraz określa nowe cele służące wzmocnieniu powiązań pomiędzy obszarem kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rynkiem pracy. Wiąże się to z inicjatywą "Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy", dotyczącą przewidywania i dopasowywania rynku pracy i zapotrzebowania na umiejętności.

 

Komunikat Helsiński

Komunikat Helsiński (grudzień 2006) dokonuje przeglądu priorytetów i strategii procesu kopenhaskiego w sprawie wzmocnionej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz określa dalsze szczegółowe priorytety.

 

Komunikat z Maastricht

Komunikat z grudnia 2014 roku rozszerza deklarację kopenhaską i uwzględnia priorytety na szczeblu krajowym.

 

Deklaracja Kopenhaska

Priorytety i założenia ściślejszej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego zostały po raz pierwszy zaprezentowane w Deklaracji Kopenhaskiej w listopadzie 2002 roku. Ta europejska strategia ma na celu poprawę ogólnej wydajności, jakości oraz atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Więcej na stronie Cedefop.

Kategoria: