Publikacje opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach sieci ReferNet:

pl refernet teacher trainers changing world 55
Teachers and trainers in a changing world

Raport Teachers and trainers in a changing world prezentuje podstawowe informacje dotyczące nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego. Publikacja kompleksowo przedstawia zawód nauczyciela, w szczególności kwestie definicyjne, podstawy prawne, rozwój zawodowy oraz inne uwarunkowania pracy nauczyciela. W opracowaniu uwzględniono także wyzwania przed którymi stanęli nauczyciele w związku z pandemią COVID-19. Raport został również uzupełniony przykładami najnowszych badań społecznych związanych z zawodem nauczyciela.

Raport dla Polski jak również raporty dla pozostałych państw członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii przygotowane przez partnerów sieci ReferNet są dostępne na stronie Cedefopu.

2022

IBE/ReferNet Poland

Mobilno 2020

MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU: MOBILNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA

Publikacja, przygotowana przez zespół ReferNet Polska, omawia kluczowe czynniki wpływające na mobilność uczniów praktycznej nauki zawodu u pracodawców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności długoterminowej.

Publikacja jest też dostępna w języku angielskim.

2020

IBE/ReferNet Poland

 Okładka 1 v3
Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce 2019 - w pigułce 

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Opracowanie zostało przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (Wasilewska O., Matuszczak K., Cedefop ReferNet Poland, 2019) na podstawie tłumaczenia i aktualizacji publikacji po raz pierwszy opublikowanej w języku angielskim jako: Spotlight on VET Poland 2017 przez Publications Office of the European Union.

2020

IBE/ReferNet Poland

refernet vet future of work small
Vocational education and training for the future of work
Publikacja poświęcona jest zmianom w zakresie kształcenia zawodowego, które powiązane są z rozwojem przemysłu 4.0 oraz cyfryzacji, automatyzacji i rozwoju nowych technologii. Przedmiotem analizy były dokumenty strategiczne i zmiany na poziomie polityki edukacyjnej, rynku pracy, technologii i cyfryzacji. Zaprezentowano również opinie istotnych interesariuszy w tym obszarze. Ponadto, wskazano  przykłady konkretnych działań mających na celu lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do wyzwań przemysłu 4.0 oraz, wykorzystania rozwiązań związanych z automatyzacją.

2020

IBE/ReferNet Poland

 
 refernet vet mobility apprenticeships pl
International mobility in apprenticeships: focus on long-term mobility: Poland

W publikacji omówiono kluczowe czynniki wpływające na mobilność w ramach praktyk zawodowych w Polsce, w szczególności na mobilność długoterminową (90 dni lub więcej). Publikacja powstała w oparciu o szeroko zakrojone badania „desk research”, analizę danych mobilności uczniów, a także wywiady z przedstawicielami instytucji realizujących programy mobilności.

2020

IBE/ReferNet Poland

vocational education training
Vocational education and training in Europe - Poland Country Report 2018

Raport opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w 2018 roku, a więc uwzględnia zmiany wprowadzone reformą struktury systemu oświaty, wdrażanej od roku szkolnego 2017/2018. Przedstawione w nim zostały kluczowe elementy systemu, jego  struktura, organizacja, sposób zarządzania oraz finansowanie. Raport zawiera także opis różnorodnych czynników zewnętrznych mających wpływ na kształcenie zawodowe. Omówiono w nim również m.in. informacje na temat rozwoju oferty kształcenia zawodowego oraz kwestie związane ze wsparciem uczestnictwa w kształceniu zawodowym w Polsce.

2019

IBE/ReferNet Poland

opinion survey 
CEDEFOP Opinion survey on vocational education and training in Europe – Poland

Raport przedstawia analizę wyników badania opinii na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce. Europejskie badanie opinii na temat obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego prowadzone przez CEDEFOP odbyło się w 2016 roku.  W raporcie opisano m.in. kwestie związane ze znajomością oferty kształcenia i szkolenia zawodowego, jego postrzeganiem, bezpośrednie doświadczenia związane z kształceniem zawodowym, a także ocenę jego roli i znaczenia.

2018

IBE/ReferNet Polska

 
guidance
Guidance and outreach for inactive and unemployed - Poland

Raport opisuje działania podejmowane w Polsce na rzecz osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, w szczególności osób młodych pozostających poza sferą edukacji i zatrudnienia (NEET), a także dorosłych długotrwale bezrobotnych (LTU). W sposób pogłębiony przedstawione zostały dwa przykłady praktyk w tym obszarze: działalność Ochotniczych Hufców Pracy i spółdzielni socjalnych.

 2018 

IBE/ReferNet Polska

spotlight
Spotlight on VET − Poland

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). 

 2018 

IBE/ReferNet Polska

vocational education and training in europe
Vocational education and training in Europe – Poland Country Report 2016

Raport szczegółowo opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Omówiona została w nim struktura i organizacja systemu, sposób zarządzania i finansowanie. Raport zawiera także opis różnorodnych czynników zewnętrznych mających wpływ na kształcenie zawodowe. Przedstawiono w nim również informacje na temat rozwoju kwalifikacji zawodowych, założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz kwestie związane ze wspieraniem kształcenia zawodowego w Polsce.

 2017 

IBE/ReferNet Polska


 

Najnowsze publikacje na temat VET w Polsce, opublikowane przez CEDEFOP:

Poland 2023 update

Inventory of lifelong guidance systems and practices – Poland

Raport prezentuje polskie rozwiązania z zakresu doradztwa zawodowego. Publikacja została przygotowana przez sieć CareersNet i jest dostępna na stronie Cedefopu.

 

2023

Cedefop

cover skills forecast 2023 Poland
Poland - 2023  Skills forecast

2023

Cedefop

Artifact

European inventory of NQFs 2020 - POLAND

Publikacja prezentuje Polską Ramę Kwalifikacji w szerokim kontekście instytucjonalnym i systemowym. Raport dla Polski jak również raporty dla pozostałych państw dostępne są na stronie Cedefopu.

 

2022

Cedefop

Inventory of LLG2021

Inventory of lifelong guidance systems and practices – Poland

Raport prezentuje polskie rozwiązania z zakresu doradztwa zawodowego. Publikacja została przygotowana przez sieć CareersNet  i jest dostępna na stronie Cedefopu.

 

2021

Cedefop

skills forecast 2020 poland 1
Poland - 2020  Skills forecast

2019

Cedefop

PL NQF2020

Poland – European inventory of NQFs 2020

Publikacja prezentuje Polską Ramę Kwalifikacji w szerokim kontekście instytucjonalnym i systemowym. Raport dla Polski jak również raporty dla pozostałych państw dostępne są na stronie Cedefopu.

 

2020

Cedefop

 country chapters cover pl cien
Developments in vocational education and training policy in 2015-19: Poland

Raport "Developments in vocational education and training policy in 2015-19: Poland" opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w latach 2015-2019. Przedstawione zostały w nim kluczowe elementy systemu, jego struktura, organizacja, sposób zarządzania, jakość i finansowanie. Omówiono w nim również m.in. informacje na temat rozwoju oferty kształcenia zawodowego, praktyk zawodowych oraz kwestie związane ze wsparciem uczestnictwa w kształceniu zawodowym w Polsce.

2020

IBE/ReferNet Poland

cedefopskills
Poland - 2018 Skills forecast

2019

Cedefop

developments in vet 
Developments in vocational education and training policy in 2015-17: Poland

2018

Cedefop

 
leaving education early
Poland - Leaving education early: putting vocational education and training centre stage

2017

Cedefop


więcej