Jesień obfituje w różnego rodzaju spotkania, konferencje i seminaria dotyczące edukacji zawodowej i szkoleń.
Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje cykl 12 seminariów branżowych podczas których przedstawiciele ministerstw, eksperci ORE, Instytutu Badań Edukacyjnych i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozmawiają z przedstawicielami poszczególnych branż na temat kierunku rozwoju danej branży i zawodów. Spotkania realizowane są w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, którego celem jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Działania te realizowane są przy współpracy z pracodawcami oraz innymi partnerami społecznymi.

W czasie trwania projektu przedstawiciele pracodawców, stowarzyszeń branżowych oraz organizacji pracodawców opracowują podstawy programowe kształcenia w zawodach, suplementy do dyplomów, ścieżki rozwoju zawodowego, a także inne dokumenty programowe.

Szczegóły na stronie


Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konferencjach regionalnych organizowanych w miastach wojewódzkich. Podczas konferencji eksperci IBE oraz zaproszeni goście przedstawiają następujące zagadnienia:
• Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jak jest wdrażany w Polsce?
• Na jakie wyzwania polskiego rynku pracy odpowiada Zintegrowany System Kwalifikacji?
• Jakie są korzyści z uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji?
• W jaki sposób zarządzanie kwalifikacjami może wpłynąć na rozwój regionalny?

Ponadto przedstawiciele instytucji współpracujących z IBE prezentują swoje doświadczenia związane z angażowaniem się w działania w ramach ZSK.
Konferencje skierowane są do: pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego, pracowników urzędów pracy, firm szkoleniowych, nauczycieli i dyrektorów szkół , przedstawicieli rzemiosła, doradców zawodowych oraz instytucji i jednostek, które mogą być zainteresowane włączeniem się w działania w ramach ZSK.
Konferencje organizowane są w ramach projektu systemowego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Szczegóły na stronie

 

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje również seminaria, podczas których uczestnicy dowiedzą się:
• jakie informacje zawarte w opisie kwalifikacji należy wziąć pod uwagę by zaprojektować proces walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych,
• jakie osoby powinny być zaangażowane w realizację poszczególnych etapów walidacji,
• czym należy się kierować, dobierając metody, które mają być zastosowane na każdym z tych etapów (w tym metody weryfikacji),
• jak powinien wyglądać schemat walidacji i jakie informacje powinny znaleźć się w scenariuszu walidacji,
• jakie elementy składają się na wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji,
• jak prowadzić ewaluację wewnętrzną w instytucji certyfikującej oraz jakie są cele ewaluacji zewnętrznej, za którą odpowiedzialny jest podmiot zewnętrznego zapewniania jakości.

 

Seminaria skierowane są do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji bądź też zewnętrznym zapewnianiem jakości nadawania kwalifikacji, w tym m.in. do reprezentantów (kadry menedżerskiej, nauczycieli, trenerów, asesorów, egzaminatorów, doradców zawodowych lub edukacyjno-zawodowych):
• szkół, uczelni, firm szkoleniowych,
• firm doradczych/konsultingowych (w szczególności tych, które działają w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi),
• izb rzemieślniczych i cechów rzemiosł,
• centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego,
• zakładów doskonalenia zawodowego,
• instytucji rynku pracy (urzędów pracy, agencji zatrudnienia, biur karier itd.),
• organizacji pozarządowych zrzeszających przedstawicieli różnych branż/sektorów (stowarzyszeń, fundacji itd.),
a także do wszystkich innych osób zainteresowanych uzyskaniem informacji w tym zakresie (pracodawców, w tym osób reprezentujących działy odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi, przedstawicieli władz samorządowych itd.).

Szczegółowe informacje