Anna Maliszewska

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego.

Konkurs skierowany jest zarówno do nauczycieli przedmiotów zawodowych jak i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. branżowe szkoły I stopnia, technika, branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne) lub w centrach kształcenia zawodowego.

Ocena merytoryczna kandydatów będzie dokonana w oparciu o poniższe kryteria:

  1.  działania na rzecz promocji kształcenia zawodowego;
  2.  wprowadzanie autorskich rozwiązań dydaktycznych i metodycznych (w tym innowacji pedagogicznych, TI i metod aktywizujących) w obszarze kształcenia zawodowego;
  3.  współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w szczególności z pracodawcami;
  4.  wspieranie zainteresowań zawodowych uczniów, w tym praca z uczniem zdolnym;
  5.  udział w doskonaleniu zawodowym.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 listopada br.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a partnerem - KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej informacji o konkursie: https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022