Do 22 marca trwają konsultacje społeczne przeprowadzane przez Komisję Europejską, w ramach których można zgłaszać opinie na temat Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK). Konsultacje mają na celu zebranie informacji na temat realizacji ERK i zidentyfikowanie możliwych usprawnień.

 

Europejskie Ramy Kwalifikacji są narzędziem promującym przejrzystość i porównywalność kwalifikacji, przedstawionych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji (efektów uczenia się). Skierowane są do osób uczących się, pracowników, pracodawców, oraz wszystkich zainteresowanych stron na szczeblu unijnym i krajowym.

Konsultacje są częścią ewaluacji wdrażania Zalecenia Rady z 2017 r. w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji w latach 2017-2022.

Link do kwestionariusza konsultacji społecznych