Jerzy Bielecki

Projektowane rozporządzenie jest odpowiedzią na wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów

  1. Technik dekarstwa – kształcenie będzie realizowane w technikum i branżowej szkole II stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.
  2. Technik robotyk – kształcenie będzie realizowane w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.
  3. Podolog – kształcenie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej.
  4. Technik stylista – kształcenie będzie realizowane w technikum i branżowej szkole II stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub  kursach umiejętności zawodowych.

Ponadto, projektowane rozporządzenie uwzględnia również wniosek Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian w kształceniu w zawodzie “Opiekun medyczny” dotyczących:  

  1. Zmiany nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”.
  2. Wydłużenia okresu nauczania z roku do dwóch lat.
  3. Wprowadzenia kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej.
  4. Odstąpienia od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

Szczegóły na stronie Rządowego Centrum Legislacji