Kasia Pająk

16 maja 2019 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie określa podstawy programowe dla 215 zawodów w ramach 32 branż wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów kształcenia branżowego oraz dodatkowe umiejętności w zakresie wybranych zawodów. Podstawy programowe zostały opracowane według nowej struktury, w której obok celów i efektów kształcenia znalazły się także kryteria weryfikacji tych efektów. 

Podstawy programowe będą obowiązywały od roku szkolnego 2019/2020 w klasach pierwszych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, dotychczasowym czteroletnim technikum oraz w pięcioletnim technikum. Od roku szkolnego 2020/2021 podstawy programowe będą obowiązywały także w branżowej szkole II stopnia.

Kategoria: