Anna Maliszewska

Tematem raportu jest ocena w systemach edukacji zawodowej.

Głównym celem publikacji jest zmapowanie i analiza dominujących sposobów oceniania w obszarze kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej na przestrzeni 25 lat. Autorzy raportu skupiają się na zakresie w jakim cele stawiane kształceniu zawodowemu w podstawach programowych i innych dokumentach systemowych są odzwierciedlane w sposobach oceniania oraz w jaki sposób zmiany w tych obszarach wpływają na ocenianie.

Raport dostępny jest na stronie Cedefopu.

Projekt Cedefop The future of vocational education and training in Europe analizuje jak zmieniło się kształcenie i szkolenie zawodowe w ciągu ostatnich 25 lat w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań i szans stojących przed edukacją zawodową w najbliższych latach. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie Cedefop.