Od 1 września br. obowiązywać będą uszczuplone podstawy programowe kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych (IV-VIII klasach) i ponadpodstawowych, w tym w technikum oraz branżowych szkołach I i II stopnia.

Treści nauczania zostały ograniczone o około 20%. Zrezygnowano głównie z tych treści, które są nadmiarowe na danym etapie edukacyjnym, niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania w praktyce szkolnej. Zwrócono większą uwagę na rozwijanie umiejętności praktycznych zamiast wiedzy teoretycznej lub encyklopedycznej oraz na korzystanie w procesie nauczania – uczenia się z cyfrowych narzędzi oraz zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie.

Więcej