Anna Maliszewska

Nowy raport analityczny pokazuje jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zatrudnienie w Europie, ale także daje nadzieję na poprawę sytuacji na rynku pracy.

Raport i dane opublikowane przez Cedefop wskazują, że pandemia COVID-19 przerwała pozytywny trend w zatrudnieniu w Europie – w 2020 roku ponad 2,5 mln miejsc pracy zostało zlikwidowanych, wzrosło bezrobocie, odsetek osób pozostających poza zatrudnieniem, edukacją czy szkoleniem (NEET - Not in Employment, Education, or Training) i zmniejszył się odsetek osób dorosłych uczestniczących w edukacji oraz szkoleniach.

Pandemia w różny sposób dotknęła kraje europejskie – spośród 29 państw objętych analizą tylko trzy (Malta, Luksemburg i Cypr) doświadczyły wzrostów na rynku pracy między 2019 a 2020 rokiem. W kolejnych ośmiu krajach (w tym w Polsce), zatrudnienie spadło o mniej niż 1%. Natomiast w Estonii, Hiszpanii, Bułgarii i Islandii zatrudnienie spadło o więcej niż 2% w omawianym okresie.

Poszczególne branże gospodarki również zostały dotknięte skutkami COVID-19 w różny sposób. Generalnie im bardziej dana branża była gotowa do przejścia na telepracę tym lepiej poradziła sobie w pierwszym roku pandemii. Sektory świadczące specjalistyczne usługi radziły sobie lepiej niż budownictwo czy produkcja, w których utracono dużo miejsc pracy. Zatrudnienie spadło także w sektorach bazujących na bezpośrednim kontakcie z klientem takich jak hotelarstwo i gastronomia, handel, usługi wynajmu i pośrednictwa pracy, biura podróży.

Najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Unii Europejskiej dają jednak nadzieję na szybka poprawę sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w UE wyniosła w grudniu 2021 6,4% (w strefie euro – 7%), czyli o 1 pp. mniej niż w grudniu 2020 roku. Również analizy internetowych ogłoszeń o pracę prowadzone prze Cedefop (w ramach programu Skills-OVATE) wskazują na ożywienie na europejskim rynku pracy. Liczba tych ogłoszeń w 2021 wzrosła o 50% w porównaniu do roku poprzedniego. Ten wzrost dotyczył większości grup zawodów uwzględnionych w analizie.

Cały raport jest dostępny na stronie Cedefopu.