CEDEFOP opublikował notę informacyjną  prezentującą postępy krajów we wdrażaniu krajowych ram kwalifikacji.  

Europejskie ramy kwalifikacji (ERK) i krajowe ramy kwalifikacji (KRK) od wielu lat przyczyniają się do poprawy jakości, przejrzystości i porównywalności kwalifikacji w poszczególnych krajach, wspierając tworzenie pomostów pomiędzy ich systemami kształcenia i szkolenia.  

Wiele krajowych ram kwalifikacji jest już w pełni zintegrowanych i wykorzystywanych w krajowych systemach kształcenia i szkolenia. Jednocześnie, ramy te są na bieżąco aktualizowane i mają widoczny wpływ na osiągnięcie synergii między europejskimi politykami i narzędziami, takimi jak wytyczne, walidacja i Europass.

Publikacja omawia m.in. takie zagadnienia jak: powiązanie poziomów KRK z ERK, widoczność KRK i poziomów ERK, rozbudowa krajowych baz danych dotyczących kwalifikacji, pomoc w walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zwiększenie widoczności kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie szkolnictwa wyższego i in.

Publikacja dostępna jest m.in. w języku polskim i angielskim na stronie Cedefop.