Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kolejną edycję konkursu mającego na celu wypracowanie modelu współpracy uczelni ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

Nabór wniosków rozpocząć się ma 29 lutego 2020 r. i trwać będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Konkurs obejmuje wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

  • przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
  • przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
  • propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
  • przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Projekty realizowane mają być w ramach partnerstw dwóch typów instytucji: organu prowadzącego szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach i uczelni akademickiej lub zawodowej, przy czym do udziału w konkursie uprawnione są zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, a także organy prowadzące zarówno publiczne, jak i niepublicze szkoły prowadzące kształcenie w zawodach.

W ramach konkursu wybrane zostaną maksymalnie 22 projekty, po jednym dla każdej z 22 zdefiniowanych branż. Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji dostępnych jest w serwisie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.