Anna Maliszewska

10 października zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023 poz. 2175).

Rozporządzenie określa między innymi warunki organizacji i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych realizowanego przez branżowe centra umiejętności (BCU). W rozporządzeniu szczegółowo wskazano zadania BCU, w tym prowadzenie branżowych szkoleń zawodowych, które są nowym rodzajem szkoleń specjalistycznych. Program tych szkoleń powinien uwzględniać wiedzę lub umiejętności zawodowe w zakresie jednej z dziedzin zawodowych przydatne do wykonywania zawodu, w tym kształtujące umiejętności cyfrowe i umiejętności związane z transformacją ekologiczną.

BCU to nowy rodzaj placówki, który zostały wprowadzony do systemu oświaty ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 2005). Zgodnie z dokumentami programowymi branżowe centra umiejętności mają być zaawansowanymi technologicznie placówkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej dziedzinie zawodowej. BCU ma pełnić rolę integrującą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, Centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz pracodawców, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji, prowadzące działalność w zakresie danej dziedziny zawodowej. Łącząc świat biznesu i edukacji, BCU mają być odpowiedzią na europejską inicjatywę centrów doskonałości zawodowej (ang. Centres of Vocational Excellence – CoVEs).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 października br.