Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne w zakresie stosowania mikropoświadczeń w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Wytyczne mają na celu wypracowywanie standardów dla mikropoświadczeń, ułatwienie ich wykorzystywania w celach prowadzenia kształcenia, wspierania samodzielnego uczenia się i potwierdzania efektów uczenia się.

Mikropoświadczenia oznaczają opis efektów uczenia się, które osoba ucząca się uzyskała przy niewielkim nakładzie uczenia się, ocenionych na podstawie przejrzystych i jasno określonych kryteriów. Mikropoświadczenia stanowią dowody posiadania, zdobywania nowych lub poszerzania określonych umiejętności - nie tylko tych, które są efektem nauki w szkole, na uczelni czy podczas kursów, lecz także tych, które zdobywamy, np. ucząc się samodzielnie. Mikropoświadczenia są wydawane przez szkoły, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, renomowane instytucje oraz firmy na podstawie przejrzystych kryteriów.

Rodzajem mikropoświadczeń, obecnie częściej wydawanych w ramach kształcenia pozaformalnego, są odznaki cyfrowe w standardzie Open Badges. Open Badges to międzynarodowy standard cyfrowego poświadczania w zakresie zweryfikowanych osiągnięć, umiejętności czy kompetencji. Przyjmuje formę cyfrowych odznak z zakodowanymi i zabezpieczonymi informacjami, niezbędnymi do identyfikacji tego, za co otrzymano daną odznakę, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Właściciel odznak może przechowywać je w specjalnych serwisach hostingowych lub w serwisach wystawców. Przykładem serwisu stworzonego na potrzeby wydawania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania cyfrowych poświadczeń w formie standardu Open Badges jest polska aplikacja Odznaka+ opracowana przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Wytyczne 

Aplikacja Odznaka+ 

Więcej na stronie MEiN