Anna Maliszewska

W kolejnym tomie prezentującym wyniki badania opinii Europejczyków dotyczące uczenia się dorosłych i ustawicznego kształcenia zawodowego (CVET) autorzy skupiają uwagę na tym jak różnorodne charakterystyki badanych (np. wiek czy poziom wykształcenia) wpływają na poglądy dotyczące uczenia się.

Wyniki badania wskazują, że generalnie osoby dorosłe doceniają wagę i korzyści płynące z uczenia się i ustawicznego kształcenia zawodowego. Te opinie podzielane są przez zdecydowaną większość respondentów zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, niezależnie od cech takich jak wiek, posiadanie pracy, czy bycie wysoko lub nisko wykwalifikowanym.

Jak wskazują autorzy raportu połączenie czynników związanych z indywidualnymi cechami badanych oraz ich sytuacją zawodową (zatrudnienie, bezrobocie, nieaktywności zawodowa), czy też obecną sytuacją w pracy (np. nowa praca, nowe zadania, awans) ma decydujący wpływ na podjęcie decyzji o podjęciu nauki. W związku z tym polityka dotycząca kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna skupiać się na indywidualizacji procesu uczenia się, tak by w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby potencjalnych uczniów i osób szkolących się. 

Raport dostępny jest na stronie Cedefop.