Jerzy Bielecki

Opublikowany raport jest podsumowaniem projektu Cedefop „Zmieniający się charakter i rola kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie (2016–2018)”. 

cover 3083 enRaport miał na celu  cofnięcie się o krok i nakreślenie kompleksowego obrazu rozwoju VET w Europie oraz identyfikację jego wyzwań i możliwości. Aby to osiągnąć, podjęto dwa główne kroki. Po pierwsze, przeprowadzono szczegółową analizę rozwoju VET od 1995 roku. Spojrzenie z różnych perspektyw (instytucjonalnych, pedagogicznych i społeczno-ekonomicznych) pozwoliło na dogłębną analizę trendów. Po drugie, opierając się na analizie rozwoju sytuacji od 1995 r., nakreślono  szereg potencjalnych przyszłych ścieżek i scenariuszy. Chcąc zidentyfikować wiarygodne i spójne obrazy tego, jak kształcenie i szkolenie zawodowe może ewoluować w nadchodzących dziesięcioleciach, scenariusze te kładą szczególny nacisk na  wybory, przed którymi stają decydenci i interesariusze. Scenariusze oraz metodologia, na której się opierają, mogą być wykorzystane do określenia przyszłych wyzwań i możliwości, jakie stoją przed kształceniem zawodowym.

Raport pokazuje m.in., jak rozwijał się VET w poszczególnych krajach oraz jakie zaszły w nim zmiany. Daje też obraz  różnic w programach nauczania, systemach kwalifikacji, a także wskazuje perspektywę kształcenia zawodowego w szkolnictwie wyższym, kwestionując postrzeganie szkolnictwa wyższego jako wyłącznie akademickiego.

Raport dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.

Informacje o projekcie

Źródło