Anna Maliszewska

Najnowszy raport Cedefop prezentuje metodologie pogłębionej analizy i porównania profili oraz zawartości kwalifikacji zawodowych.

Publikacja ta przedstawia wyniki projektu badawczego realizowanego w latach 2019-2021 w 10 krajach UE i obejmującego dwa profile kwalifikacji: asystent zdrowotny (healthcare assistants) oraz technik informatyk (ICT service technicians).

Celem zaprezentowanych w raporcie metodologii nie jest harmonizacja kwalifikacji i ich efektów uczenia się, ale dostarczenie badaczom i decydentom wiedzy, która będzie pomocna w ocenie krajowych priorytetów i rozwiązań w zakresie kwalifikacji zawodowych. Autorzy raportu wskazują też możliwe przypadki wykorzystania metodologii porównywania kwalifikacji:

  • doskonalenie zawartości i struktury kwalifikacji zawodowych,
  • podniesienie przydatności kwalifikacji zawodowych,
  • wsparcie porównywalności kwalifikacji w kontekście europejskich ram kwalifikacji,
  • wsparcie mobilności w ramach edukacji zawodowej,
  • poszukiwanie elastycznych ścieżek uczenia się,
  • ubieganie się o pracę w innym kraju,
  • wspieranie rozwoju europejskich podstawowych profili zawodowych.

Raport jest dostępny na stronie Cedefop.