Kasia Pająk

28 marca zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Prognoza ma za zadanie wesprzeć kształtowanie oferty szkolnictwa branżowego, adekwatnej do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza bazuje na analizach Instytutu Badań Edukacyjnych, które w syntetyczny sposób łączą różne źródła danych, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, opisujące tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.

Prognoza składa się z trzech części. W pierwszej części zostały określone cele i zakres prognozy. Część druga zawiera listę dwudziestu zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Część trzecia to wykazy zawodów szkolnictwa branżowego dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poziomie poszczególnych województw.

Prognoza zapotrzebowania będzie miała wpływ na finansowanie edukacji branżowej. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na uczniów kształcących się w zawodach, na które jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie. Jednocześnie dla tych zawodów przewidziano zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Pełen tekst obwieszczenia dostępny na stronie internetowej Dziennika Ustaw.

Kategoria: