Jerzy Bielecki

Niniejsza publikacja analizuje, w jaki sposób krajowe polityki i praktyki w zakresie poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w państwach członkowskich UE mogą wspierać uczniów zagrożonych oraz osoby przedwcześnie kończące kształcenie i szkolenie. Identyfikuje wspólne wzorce i istniejące luki informacyjne oraz określa perspektywy na przyszłość.

Tematem przewodnim publikacji jest minimalizowanie ryzyka związanego z niewystarczającą informacją lub nierealistycznymi oczekiwaniami osób w procesie edukacji. Zwraca uwagę, że doradztwo zawodowe może wspierać uczących się w podejmowaniu świadomych decyzji w oparciu o ich zainteresowania, talenty i przyszłe aspiracje zawodowe, a także zapobiegać przerywaniu nauki i przedwczesnemu kończeniu nauki. Osobom, które wcześnie zakończyły edukację i szkolenie, doradztwo zawodowe może pomóc im w powrocie do szkoły średniej.

Publikacja (w języku angielsim) dostępna jest na stronie Cedefop.