Anna Maliszewska

Innowacyjność i transformacja cyfrowa – raport grupy roboczej ET2020 ds. kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

Głównym celem prac grupy roboczej była analiza zagadnień innowacyjności i transformacji cyfrowej (digitalisation) pod kątem możliwości wsparcia bardziej elastycznego i nowoczesnego kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Autorzy opracowania badali wyzwania oraz szansę uczenia i nauczania, role jakie odgrywają partnerstwa i współpraca w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ramy finansowania i zarządzania biorąc pod uwagę najnowsze światowe trendy takie jak starzenie się populacji, globalizacja, włączenie społeczne i ekonomie obiegu zamkniętego. W raporcie uwzględniono też bezprecedensowe ekonomiczne i społeczne skutki pandemii COVID-19, jak również szanse związane z transformacją cyfrową napędzane przez ten kryzys.

Raport z prac grypy roboczej przedstawia wizję promującą reformy i inwestycje, które pomogą:

  • lepiej przewidywać i uwzględniać kwestie innowacyjności i transformacji cyfrowej, a także
  • wspierać innowacyjność i transformację cyfrową poza sektorem VET.

Opracowanie wskazuje także osiem założeń:

  1. Wykorzystywanie potencjału innowacyjności i transformacji cyfrowej oraz działanie na rzecz jeszcze bardziej zaawansowanych innowacji np. poprzez szybsze wdrażanie bardziej zaawansowanych innowacji.
  2. Wspieranie innowacyjności w nauczaniu i szkoleniu wymaga zwiększenia innowacyjności nauczycieli i instruktorów zajmujących się kształceniem zawodowym np. za pomocą platform do pracy zespołowej, odpowiednich ścieżek kariery i wdrożenia nowych modeli takich jak „hybrydowość specjalizacji’’
  3. Inteligentne włączanie transformacji cyfrowej do uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy np. poprzez szersze wykorzystanie technologii immersji: rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, sztucznej inteligencji itp.
  4. Zapewnienie warunków do sprawnego nadzorowania i zarządzania oraz silnego przywództwa np. poprzez umożliwianie podmiotom pośredniego uczestnictwa w rozwijającym się rynku technologii edukacyjnych.
  5. Zapewnianie strategicznych i elastycznych mechanizmów finansowania np. poprzez analizę zagrożeń związanych z innowacyjnością oraz kosztów i szerszych potrzeb inwestycyjnych.
  6. Wykorzystanie innowacyjności i transformacji cyfrowej do działania na rzecz różnorodności i integracji osób uczących się np. poprzez lepsze zrozumienie wpływu płci oraz pochodzenia społecznego i etnicznego na transformację cyfrową.
  7. Wdrażanie nowych strategii zapewniania doskonałości vet np. poprzez dążenie do podnoszenia jakości na wyższych poziomach kształcenia oraz wykorzystanie centrów doskonałości szkolenia zawodowego.
  8. Rozwijanie umiejętności zarządzania innowacyjnością oraz transformacją cyfrową i ekologiczną w zglobalizowanym świecie np. poprzez wykorzystanie tik do zapewnienia opłacalności ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, modułów rozwijających umiejętności ekologiczne i cyfrowe oraz mobilności wirtualnej.

Autorzy raportu zebrali i opisali również liczne dobre praktyki z różnych krajów Europy w zakresie transformacji cyfrowej (Belgia --- Region Flamandzki, Malta, Włochy, Hiszpania), innowacyjności (Finlandia, Irlandia, Polska, Rumunia) oraz realizowania celów społecznych lub ekologicznych (Belgia --- Region Waloński, Bułgaria, Niemcy, Portugalia).

Cały raport dostępny na stronie: https://europa.eu/!dF68qC

Źródło:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8365&furtherPubs=yes

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8367&furtherPubs=yes