Trwają prace nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Projekt jest obecnie na etapie rządowego procesu legislacyjnego.

Projekt Ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (Dz. Urz. UE L 173 z 09.07.2018, str. 25). Dyrektywa ta weszła w życie z dniem 29 lipca 2018 r., a państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do jej wdrożenia do dnia 30 lipca 2020 r.

Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.