Eurofound opublikował wyniki czwartej już edycji flagowego Europejskiego badania przedsiębiorstw (ECS) prowadzonego wspólnie z Cedefop od 2004 roku.

Celem ECS jest zebranie w przedsiębiorstwach informacji na temat stosowanych w miejscu pracy praktyk dotyczących organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, pełnego wykorzystania umiejętności pracowników i stosowanych w tym celu strategii, cyfryzacji, bezpośredniego udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w miejscu pracy i dialogu społecznego.  Zebrane dane pozwalają zidentyfikować takie podejścia i działania stosowane w  przedsiębiorstwach, które szczególnie przyczyniają się do jak najpełniejszego wykorzystania potencjału pracowników, wspierając ich w dzieleniu się wiedzą ze współpracownikami i kierownictwem firmy. Tego typu praktyki są kluczowe dla określenia obszarów dalszego rozwoju pracowników i przedsiębiorstwa jako całości.

W badaniu zebrano informacje od ok 22 tys. menedżerów ds. zasobów ludzkich i ok 3 tys. przedstawicieli pracowników w 27 państwach członkowskich UE i Wielkiej Brytanii. ECS 2019 jest pierwszym ogólnoeuropejskim badaniem przedsiębiorstw, w którym zastosowano metodologię push-to-web, w ramach której z zakładami kontaktowano się telefonicznie w celu zidentyfikowania respondentów, którzy zostali następnie poproszeni o wypełnienie kwestionariusza online.

Badanie pokazało, które ze stosowanych przez przedsiębiorstwa praktyk przekładają się zarówno na zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy, jak i  dobre wyniki przedsiębiorstwa. Są to podmioty, które charakteryzują się m.in.:  

  • wysokim poziomem autonomii pracowników,
  • posiadaniem zrównoważonej strategii motywacyjnej pracowników,
  • obszerną strategią w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników,
  • wysokim poziomem bezpośredniego zaangażowania pracowników w podejmowanie w przedsiębiorstwie decyzje, a także
  • dużym wsparciem menedżerów we wdrażaniu ww. tych praktyk.

Raport z badania dostępny jest na stronie Eurofund.

Krótki film o badaniu znajduje się na stronie Cedefop.