Jerzy Bielecki

Konkurs Ośrodka Rozwoju Edukacji adresowany jest do wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.  

Celem konkursu jest promowanie szkół i pracodawców, którzy osiągają wysoką jakość i efektywność w kształceniu zawodowym.

Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie przez szkołę dobrych praktyk w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą. Jako „dobrą praktykę” należy rozumieć przedsięwzięcia, które zostały wdrożone do działalności szkoły, stanowiące praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszące określone, pozytywne rezultaty. Opisy dobrych praktyk powinny charakteryzować się nowatorstwem, innowacyjnością, a także aktualnością i efektywnością. Opisy dobrych praktyk powinny koncentrować się na kluczowych zagadnieniach, takich jak: poprawa efektywności kształcenia, reagowanie na potrzeby rynku pracy, perspektywiczne planowanie rozwoju placówki.

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego można nadsyłać do 26 czerwca 2020. Każda szkoła może nadesłać więcej niż jedno zgłoszenie, pod warunkiem, że każdy formularz będzie dotyczył innego obszaru zawodowego.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej ORE.