Kasia Pająk

Cedefop opublikował  broszurę dotyczącą działań mających na celu poprawę sytuacji osób o niskich kwalifikacjach.

Jak pokazują badania, osoby o niskich umiejętnościach w szczególny sposób zagrożone są niekorzystnymi zjawiskami społecznymi. Dla przykładu w UE stopa bezrobocia wśród osób dorosłych (w wieku 25-64 lat)  o niskich kwalifikacjach wynosiła w 2017 r. 13,9% w porównaniu do 4,2% wśród osób o wysokich kwalifikacjach.

Aby zapobiegać tym zjawiskom, Unia Europejska wprowadziła szereg środków zapobiegawczych i zaradczych, w tym dwie duże inicjatywy: „Gwarancje dla młodzieży” i inicjatywę dotyczącą ścieżek poprawy umiejętności („Upskilling Pathways”). Pierwsza inicjatywa ma za zadanie zapewnić dobrej jakości ofertę zatrudnienia, kształcenia ustawicznego i przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego dla osób poniżej 25 roku życia. Druga ma na celu wsparcie nisko wykwalifikowanych osób dorosłych.

Autorzy broszury podkreślają, że dla poprawy sytuacji osób o najniższych kwalifikacjach niezbędne jest zintegrowane podejście, uwzględniające ścisłą współpracę pomiędzy kluczowymi podmiotami (pracodawcy, służby zatrudnienia, instytucje edukacyjno szkoleniowe, służby społeczne). Podejmowane działania powinny dotyczyć nie tylko szkoleń zawodowych, ale także powinny pozwalać na poprawę umiejętności podstawowych oraz tych związanych z kształtowaniem i przebiegiem kariery zawodowej.

Pełen tekst, także w języku polskim, można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.