Kasia Pająk

Najnowsza publikacja Cedefop i Lifelong Learning Platform przedstawia rolę i znaczenie lokalnych centrów uczenia się przez całe życie (Community Lifelong Learning Centres), zawiera także wskazówki przydatne przy tworzeniu tego typu placówek.

 

Lokalne centra uczenia się przez całe życie przedstawione zostały jako jedno z rozwiązań, które skutecznie może wspierać uczenie się dorosłych, w szczególności wykluczonych społeczno-ekonomicznie grup. Centra te zapewniać mają elastyczne, holistyczne wsparcie wychodzące poza obszar samej edukacji.

W publikacji zwrócono uwagę na szereg kwestii, szczególnie istotnych w kontekście tworzenia lokalnych centrów uczenia przez cale życie. Wskazano między innymi, że centra powinny być przyjaznym miejscem, skoncentrowanym na potrzebach osób uczących się, łatwo dostępnym, o elastycznych godzinach pracy. Bardzo ważna jest obecność interdyscyplinarnego zespołu, który może zapewnić różnorodne wsparcie.

Publikacja została przygotowana przez Cedefop i Lifelong Learning Platform. Dostępna jest na stronie Cedefop.

W Polsce w omawianą działalność wpisują się Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE). Szkoły, pełniące funkcje LOWE, mają za zadanie wspierać pozaformalną edukację dorosłych, aktywizować dorosłych i społeczności lokalne na rzecz rozwoju umiejętności podstawowych i innych kompetencji kluczowych. Oferta edukacyjna LOWE ma bazować na zdiagnozowanych potrzebach osób dorosłych w danym środowisku lokalnym. Działania LOWE kierowane mają być w szczególności do dorosłych z obszarów defaworyzowanych, z ograniczoną ofertą edukacyjną.

W latach 2017-2018 w pilotażowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanym ze środków EFS, utworzono i wspierano 50 LOWE. Wypracowany w tym okresie model funkcjonowania LOWE ma być dalej wykorzystywany. W czerwcu ogłoszony został konkurs na wsparcie funkcjonowania kolejnych centrów. Planowane jest utworzenie minimum 100 nowych Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.