Anna Maliszewska

Komisja Europejska przyjęła pierwszy  roczny  program  prac  programu  Erasmus+  na  lata 2021-2027

 

Dzięki budżetowi w wysokości ponad 28 mld euro w ramach Programu będzie można sfinansować  mobilność  edukacyjną  i  projekty  współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków. Program będzie wspierał nie tylko przedsięwzięcia  związane z włączeniem społecznym oraz przemianami ekologicznymi i cyfrowymi, ale również działania na rzecz stabilności systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Zasadniczym celem Programu jest wsparcie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego ludzi w Europie i poza nią poprzez uczenie się przez całe życie. Tym samym Program będzie przyczyniał się do zrównoważonego rozwoju, wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacyjności oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywnego obywatelstwa.

Trzy nadrzędne priorytety Programu to:

 • Włączający Erasmus +
 • Zielony Erasmus +
 • Cyfrowy Erasmus +

Poza priorytetami nadrzędnymi, Program definiuje priorytety specyficzne dla obszarów, które będą odzwierciedlone w działaniach promowanych przez Program w 2021 roku. W obszarze kształcenia zawodowego i szkolenia (VET) Program będzie wspierał między innymi działania przyczyniające się do poniższych celów:

 • Adaptacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe, które dostosowuje się do potrzeb rynku pracy
 • Elastyczne kształcenie zawodowe i szkolenie, które daje szanse dalszego rozwoju
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe wspierające innowacyjność i rozwój oraz przygotowujące transformację cyfrową i zieloną ekonomię
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe jako atrakcyjny wybór oparty na nowoczesnej i cyfrowej ofercie szkoleń/umiejętności
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe promujące równe szanse
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe opierające się na kulturze zapewnienia jakości

W 2021 Program będzie również przyczyniał się do procesu odbudowy Unii Europejskiej po pandemii COVID-19 poprzez inwestowanie w mobilność i współpracę w obszarze edukacji i szkoleń oraz wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji niezbędnych w procesie odbudowy. Ta odpowiedź programu Erasmus+ na wyzwania pandemii będzie skierowana na ograniczanie społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych konsekwencji COVID-19 jednocześnie wzmacniając solidarność między ludźmi poprzez następujące elementy:

 • Edukacja i szkolenia cyfrowe
 • Rozwój umiejętności i kompetencji
 • Włączenie i solidarność
 • Wspieranie innowacji
 • Angażowanie młodzieży w proces odbudowy

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym Komisji Europejskiej oraz samym programem prac Erasmus+ na 2021 rok.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_1326

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-annual-work-programme-erasmus-union-programme-education-training-youth-and_en