Jerzy Bielecki

Cedefop pod koniec maja opublikował aktualizację prognozy zapotrzebowania na umiejętności w 2020 r. Prognoza powstała w oparciu o szacunkowe roczne zapotrzebowanie w zakresie zatrudnienia w różnych sektorach i zawodach w państwach członkowskich UE do 2030 r.

Aktualizacja prognozy została opracowana jeszcze przed pandemią koronawirusa, kiedy trudno było oszacować, jakie będą efekty blokady gospodarki. Z tego względu eksperci zastrzegają, że obecna prognoza krótkoterminowa może być nadmiernie optymistyczna. Jednakże w prognozowaniu kluczowe są długoterminowe czynniki, takie jak: starzenie się społeczeństwa, rosnące wykorzystanie automatyzacji/sztucznej inteligencji, globalizacja, niedobór zasobów i przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Nadal będą one miały wpływ na gospodarki, nawet po ich odblokowaniu. Dlatego też, pomimo zmian wynikających z pandemii, niektóre tendencje w długoterminowej prognozie prawdopodobnie nie ulegną znaczącej zmianie.

Eksperci przewidują, że nastąpi wzrost polaryzacji pracy,  co oznacza, że wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników o niskich i wysokich kwalifikacjach. Natomiast nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników o średnich kwalifikacjach, a praca tych osób może zostać zastąpiona przez nowe technologie lub ulec automatyzacji.

Eksperci wskazują również, że utrzymuje się trend wzrostu zapotrzebowania na ciągłe podnoszenie umiejętności. Szacuje się, że do 2030 r. zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach będzie stanowić około 36,5% całkowitego zatrudnienia. Ponieważ jednak podaż  takich pracowników przewyższa popyt, zachodzi ryzyko, że znaczna część tych osób może nie mieć możliwości wykorzystania swoich kwalifikacji i pracować na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji, przy czym poziom zatrudnienia tych osób wyniesie 41%. Pomimo, że część tych osób  będzie pracować na niższych stanowiskach, nie należy traktować tego zjawiska całkowicie negatywnie. Osoby o wysokich kwalifikacjach często łatwiej się adaptują do zastanych warunków i w razie potrzeby są w stanie  wykonywać bardziej złożone/problemowe zadania lub nauczyć się nowych umiejętności.

Przewiduje się, że w Polsce w latach 2018–2030 największy wzrost zapotrzebowania na pracowników nastąpi w branży usług medycznych, w hotelarstwie i gastronomii oraz w edukacji.

Przewiduje się spadek zapotrzebowania na pracowników o niskich kwalifikacjach o 3%, a tych o średnich kwalifikacjach o 3,4%. Natomiast nastąpi wzrost zapotrzebowania na pracowników o wysokich kwalifikacjach o 3%.

Szczegółowe wyniki prognozy umiejętności na 2020 r. oraz przyszłe perspektywy rozwoju sektorów gospodarki i zawodów dla UE i krajów członkowskich dostępne są na: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast

 

Źródło