Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami na temat kształcenia zawodowego w Polce, opublikowanymi w 2019 roku.

  • Absolwenci szkół zawodowych z roku szkolnego 2016/2017. Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych. Raport Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawia wyniki badań prowadzonych na losowej próbie uczniów ostatnich klas szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017. Tych samych uczniów przebadano ponownie wiosną 2018 roku. Badanie objęło uczniów/absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych. W raporcie można znaleźć informacje m.in. na temat różnych aspektów zróżnicowania uczniów, ich wyborów edukacyjnych i doświadczeń edukacyjnych, a także - co szczególnie cenne - ścieżek edukacyjnych i zawodowych, doświadczeń zawodowych w okresie 9 miesięcy po zakończeniu nauki. Badanie realizowano w ramach prowadzonego przez IBE projektu „Monitorowanie Losów Absolwentów Edukacyjnych i Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych”, mającego na celu opracowanie i przygotowanie rozwiązań i narzędzi pozwalających na systemowe monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkolnictwa branżowego z wykorzystaniem dostępnych danych administracyjnych.
  • „Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy” to publikacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawiająca analizy różnych aspektów funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, a także kwestii związanych z miejscem absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. W opracowaniu analizie poddano m.in. przemiany szkolnictwa zawodowego w Polsce, sytuacje absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy, kwestie związane z finansowaniem szkolnictwa zawodowego, egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, mobilnością w kształceniu zawodowym, a także rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W przygotowanie obu publikacji zaangażowani byli członkowie zespołu ReferNet Polska. Przypominamy także o opublikowanym w 2019 roku raporcie: Vocational education and training in Europe - Poland Country Report 2018, który został opracowany przez polski zespół ReferNet.