Kasia Pająk

Rada Ministrów 25 stycznia 2019 r. przyjęła projekt części ogólnej Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Organem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cele powstania Zintegrowanej Strategii Umiejętności to:

  • uspójnienie polityki na rzecz kształtowania i rozwijania umiejętności,
  • koordynacja działań interesariuszy na rzecz umiejętności,
  • zapewnienia równego dostępu do informacji o popycie i podaży na umiejętności, doradztwa zawodowego oraz ofert szkoleniowych związanych z kształtowaniem i rozwojem umiejętności,
  • poprawa świadomości w zakresie znaczenia umiejętności dla osiągania korzyści w wymiarze indywidualnym, gospodarczym i społecznym,
  • wzrost działań z zakresu aktywności edukacyjnej i zawodowej pośród wszystkich grup społecznych, zwłaszcza narażonych na wykluczenie.

Zintegrowana Strategia Umiejętności to dokument obejmujący edukację ogólną, zawodową, szkolnictwo wyższe oraz uczenie się dorosłych, który powstał na podstawie diagnoz eksperckich oraz wyników badań - krajowych oraz międzynarodowych. Strategia wypracowywana była we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Zintegrowana Strategia Umiejętności ma integrować krajowe dokumenty strategiczne, m.in. Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz strategie zintegrowane. Zintegrowana Strategia Umiejętności będzie dalej rozwijana m. in. we współpracy z OECD.

Treść projektu Zintegrowanej Strategii umiejętności można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.