Anna Maliszewska

Agencja Wykonawcza ds. Europejskiej Rady Innowacji i Małych i Średnich Przedsiębiorstw (European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency – EISMEA) przygotowała raport Upskilling and reskilling in the post-covid era : fostering new services and jobs creation : three scenarios for 2030: final report".

 Podnoszenie umiejętności i przekwalifikowanie się to temat kluczowy dla polityków w całej Unii Europejskiej, szczególnie w związku ze zmianami społecznymi i technologicznymi, które ostatnio uwidoczniła pandemia COVID-19. Cele odnoszące się do ponoszenia umiejętności Europejczyków wyznaczone przez UE w dokumentach takich jak Europejski program na rzecz umiejętności, Cyfrowa dekada Europy: cele cyfrowe na 2030 r. oraz Europejska strategia przemysłowa są ambitne w obliczu zwiększających się nierówności między słabo i dobrze wykształconymi. Jak stwierdzają autorzy raportu, aby zrealizować te cele rządy i kluczowi interesariusze powinni zintensyfikować i rozszerzyć swoje działania w kierunku masowego podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania pracowników. W tym kontekście opracowane zostały trzy scenariusze dla Europy do 2030 roku:

 • Scenariusz wizji (The Vision scenario) – najbardziej korzystny scenariusz, w którym Europa powróciła na ścieżkę wzrostu szybciej niż prognozowano i wykorzystała kryzys ekonomiczny jako szansę na podnoszenie umiejętności i przekwalifikowanie pracowników. Ten scenariusz jest punktem odniesienia dla dwóch pozostałych.
 • Scenariusz kompromisu (The Middle ground scenario) – w tym scenariuszu wdrożone polityki dot. podniesienia umiejętności pracowników okazały się jedynie częściowo skuteczne, gdyż większe korzyści z zaproponowanych rozwiązań odnieśli pracownicy dużych firm oraz ci o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach.
 • Scenariusz przebrnięcia (The Muddling through scenario) – scenariusz zakładający bardzo dużą polaryzację umiejętności pracowników spowodowaną między innymi niepowodzeniem w powrocie do ożywienia gospodarczego po kryzysie wywołanym przez COVID-19 oraz brakiem koordynacji aktywności partnerów społecznych.  

Autorzy raportu zaproponowali dziesięć rekomendacji dzięki, którym możliwe będzie osiągnięcie pierwszego, najbardziej korzystnego scenariusza.

 1.  Informacje o umiejętnościach i szkoleniach – stworzenie platformy zawierającej informacje o umiejętnościach i szkoleniach oparte na wyspecjalizowanym zbieraniu i analizie danych.
 2.  Mapa drogowa – na poziomie narodowym i regionalnym, która byłaby koordynowana przez jeden podmiot.
 3.  Zestaw narzędzi – dostarczenie narzędzi i rozwiązań dotyczących podnoszenia umiejętności i przekwalifikowywania się, w tym biblioteki dobrych praktyk.
 4.  Mapy drogowe podnoszenia kwalifikacji dla każdego – tworzenie opartych na analizach ram ułatwiających rozwój na poziomie firmy i jednostki i ułatwienie dostępu do nich.
 5.  Elektroniczna ewidencja umiejętności – rozwój ramy indywidualnej elektronicznej ewidencji umiejętności w oparciu o doświadczenia Europass, mikro poświadczeń (micro-credentials) oraz ontologiach umiejętności (skills ontologies).
 6.  Europejska platforma umiejętności dla obywateli – dalsze wzmacnianie opartych na platformach usług dla obywateli i biznesu dotyczących informacji o umiejętnościach, możliwościach wsparcia finansowego, doradztwa zawodowego oraz rekrutacji.
 7.  Rozwój systemów szkoleń w miejscu pracy opartych o ideę 3J „Just enough, just in time, just for me” – tworzenie wielostronnych partnerstw dla rozwoju systemów uczenia się opartych o ideę 3J.
 8.  Rozwiązania dla sektorowych ekosystemów - wspieranie rozwoju dużych i mających realny wpływ podejść sektorowych, w tym rozszerzanie wzorców współpracy sektorowej w zakresie umiejętności.
 9.  Podnoszenie efektywności wykorzystania umiejętność i rozwoju regionalnego poprzez regionalne pośrednictwo (brokerage) – rozszerzenie pośrednictwa i inicjatyw, mechanizmów i platform mających na celu dopasowanie umiejętności już posiadanych.
 10.  Sektorowe ontologie umiejętności – rozbudowywanie sektorowych ontologii umiejętności na wzór europejskiej ramy e-kompetencji (European e-Competence Framework).

Wartością dodaną raport są również opisy dobrych praktyk z państw UE dotyczących przygotowanych rekomendacji.

Więcej informacji w samym raporcie.