Na stronie Eurydice ukazał się raport ‘Promowanie różnorodności i włączania w szkołach w Europie’.

Opracowanie przedstawia przegląd krajowych polityk edukacyjnych promujących różnorodność i integrację w edukacji szkolnej w 39 krajach. Autorzy raportu wskazują na nierówności w dostępie wybranych grup uczniów do edukacji szkolnej. Omawiają również bariery, na które napotykają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie niepełnosprawni, pochodzący ze środowisk o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, a także uczniowie z rodzin migrantów, uchodźców i mniejszości etnicznych. Raport prezentuje także przykłady dobrych praktyk w niwelowaniu nierówności w dostępie do edukacji.

Więcej