Anna Maliszewska

Raport jest podsumowaniem badania edukacji dorosłych, które uwzględniło biograficzne aspekty doświadczeń edukacyjnych uczestników projektu.

Na podstawie wywiadów jakościowych oraz rekomendacji specjalistów uczestniczących w panelach eksperckich autorzy raportu zidentyfikowali ogólne zasady oraz kierunki, w jakich warto rozwijać polityki publiczne w celu zwiększania aktywności edukacyjnej dorosłych. Te kluczowe zasady stanowiące podstawy rozwiązań wspierających dorosłych w uczeniu się to przede wszystkim:

  • Przekrojowość – uczenie umożliwia nie tylko rozwój zawodowy, ale również osobisty; dzięki uczeniu się można przełamywać stereotypy, ograniczać nierówności, zwiększać uczestnictwo społecznego grup dewaloryzowanych. Wszystkie te aspekty powinny być postrzegane jako potencjalny zasób kształtowany przez aktywność edukacyjną osób dorosłych. Przekrojowość dotyczy również uznania dla różnych form i kontekstów, w jakich osoby dorosłe zdobywają i rozwijają umiejętności.
  • Indywidualizacja – postawienie osoby uczącej się w centrum a co za tym idzie uwzględnianie różnic i dostosowywanie rozwiązań wspierających i inicjujących uczenie się do potrzeb osób uczących się. Oznacza to również uwzględnienie w procesie uczenia się otoczenia jednostki, społeczności lokalnej, zespołu współpracowników czy sieci współuczących się.
  • Systemowość – rozwiązania aktywizujące osoby dorosłe do uczenia się powinny mieć charakter kompleksowy i odpowiadać na różne czynniki warunkujące tę aktywność na różnych etapach życia oraz w różnych wymiarach i kontekstach.
  • Partnerstwo – w procesy wspierania uczestnictwa dorosłych w uczeniu się powinny zostać zaangażowane różnorodne podmioty takie jak: administracja publiczna, instytucje rynku pracy, instytucje polityki i pomocy społecznej, oświata, szkolnictwo wyższe oraz inne podmioty zapewniające ofertę edukacyjną, instytucje kultury, pracodawcy i instytucje otoczenia biznesu, a także organizacje społeczne i obywatelskie. Różnorodność podmiotów zaangażowanych we wspieranie aktywności edukacyjnej dorosłych zwiększa efektywność tych działań, a niekiedy nawet je umożliwia.
  • Dostępność i wyrównywanie szans – zwiększanie dostępności oraz eliminowanie nierówności powinno być jednym z priorytetów podczas projektowania i wdrażania rozwiązań wspierających aktywność edukacyjną dorosłych.

Wnioski z badań wzbogacono o krótkie opisy dobrych praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie oraz ciekawe głosy ekspertów z dziedziny rozwoju zawodowego i osobistego.

Pełen raport dostępny jest na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.