Anna Maliszewska

W raporcie eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prezentują wskaźnik pokazujący stopień „doganiania” przez Polskę krajów Unii Europejskiej w siedmiu obszarach społeczno-gospodarczych: dochody i deprywacja materialna, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, zdrowie, edukacja, transport i infrastruktura oraz ochrona środowiska.

Łącznie do oszacowania wskaźnika wykorzystano 38 wskaźników cząstkowych opartych na danych Eurostatu. Wyniki oszacowanego wskaźnika „catch-up” pokazują, że w ciągu dekady, pomiędzy 2010 a 2020 r., Polska znacznie zmniejszyła dystans dzielący nasz kraj do pozostałych członków UE w obszarach związanych z rozwojem społecznym. Szczególnie duży postęp w „doganianiu” partnerów z UE osiągnęliśmy w ostatnich 5 badanych latach. Niemniej, dystans do przeciętnego poziomu rozwoju społecznego krajów UE nadal jest znaczny.

Do oszacowania wskaźnika „catch-up” w obszarze edukacji wykorzystano 6 wskaźników cząstkowych:

  1.  wczesna edukacja - odsetek dzieci 4-letnich, które uczestniczą w edukacji przedszkolnej,
  2.  uczenie się przez cale życie - udział osób dorosłych w kształceniu i szkoleniach w ciągu ostatnich 4 tygodni,
  3.  wykształcenie wyższe - odsetek osób w wieku 30-34 lata z wykształceniem wyższym,
  4.  wcześnie opuszczający edukację - odsetek osób w wieku 18-24 lat opuszczających system edukacji,
  5.  osoby zatrudnione w sektorze R&D - wskaźnik udziału zatrudnionych zajmujących się badaniami i rozwojem wśród osób
    w wieku 20-64 lata,
  6.  wnioski patentowe do EUP - liczba wniosków na osobę o ochronę patentową wynalazku złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Autorzy raportu wskazują, że wskaźnik „catch-up” w obszarze edukacja ulega systematycznej poprawie, niemniej dystans Polski do krajów UE15 jest znaczący:

„W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 59 procent, rosnąc o 8 punktów procentowych w ciągu dekady. W relacji do krajów UE 15 wartość wskaźnika cząstkowego w obszarze edukacji wynosiła w 2020 r. 55 procent, co oznacza dużą lukę w tym obszarze.”

Sprawozdanie z prezentacji raportu jest dostępne na stronie SGH.