Kasia Pająk

CEDEFOP wspólnie z EUROFOUND - (Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) opublikowało raport prognozujący zapotrzebowanie na umiejętności i zawody w perspektywie najbliższych dwunastu lat.

Raport wskazuje, że chociaż Europa jeszcze nie do końca poddźwignęła się z  kryzysu finansowego, to rok 2017 był piątym z rzędu, kiedy można było zaobserwować wzrost PKB. Tempo wzrostu gospodarczego dla UE (28 państw) do roku 2020 szacowane jest na 1,8 % PKB, potem przewiduje się jego spowolnienie – do 1,4 %.

Prognozuje się, że średni wiek zatrudnionych będzie rósł, podobnie – wskaźnik zatrudnienia, jednak będzie to wzrost minimalny w skali całej Europy. Największy wzrost zatrudnienia będzie mieć miejsce w sektorze usług, natomiast spadek liczby zatrudnionych będzie najbardziej odczuwalny w sektorze wytwórczym. 

Przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia będą napędzać polaryzację rynku pracy. Znaczny wzrost zatrudnienia dla osób wysoko wykwalifikowanych (kadra menedżerska, eksperci i osoby wspomagające zespoły eksperckie) będzie szedł w parze z redukcją etatów w branżach związanych z zawodami wymagającymi jedynie podstawowych kwalifikacji i średnich umiejętności, np. rolnictwie czy sprzedaży bezpośredniej. Raport wskazuje również, że polaryzacja ma wpływ na zmianę charakteru pracy w Europie, która staje się bardziej niezależna, mniej mechaniczna, jest oparta na komunikacji i najnowszych technologiach, jej charakter jest mnie fizyczny, opiera się na wykonywaniu zadań o charakterze społecznym, wymaga kreatywności.

Raport podkreśla napięcie pomiędzy trendami podaży i popytu siły roboczej w Europie w kontekście wykształcenia młodych ludzi. Wiele wskaźników pokazuje, że młodzi ludzie mają wręcz za dobre wykształcenie w stosunku do zapotrzebowania rynku – to z kolei wiąże się z koniecznością przekwalifikowania się, ale także z np. reformą systemów edukacji czy promocją rozwiązań dostosowujących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy.

Raport „Skills forecast: trends and challenges to 2030” wraz z wizualizacjami można znaleźć na stronie CEDEFOP.