Cedefop opublikował wyniki badania na temat wsparcia osób dorosłych w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych.

Publikacja CEDEFOP przedstawia pierwszy tom badań na temat podnoszenia i zmiany kwalifikacji osób dorosłych. Celem raportu jest lepsze zrozumienie skali wielkości populacji dorosłych o niskich kwalifikacjach w państwach członkowskich UE-28, Islandii i Norwegii (UE-28 +). Raport ma również na celu określenie, które grupy osób dorosłych są najbardziej zagrożone niskim poziomem umiejętności, zgodnie z szerszą definicją, która wykracza poza poziom wykształcenia i obejmuje umiejętności cyfrowe, poznawcze (umiejętności czytania i liczenia) oraz dezaktualizacji/utraty umiejętności.

Na potrzeby badania przeanalizowano następujące umiejętności osób dorosłych (w wieku od 25 do 64 lat): poziom wykształcenia, umiejętności informatyczne i cyfrowe, umiejętności poznawcze (liczenie oraz umiejętność czytania i pisania). Analizie poddano również dane dotyczące osób dorosłych z wykształceniem średnim lub wysokim (ISCED 5-8), pracujących w zawodach podstawowych (jako wskaźnik zastępowania / utraty umiejętności).

Z raportu wynika, że w Polsce wśród populacji dorosłych odsetek osób z niskimi umiejętnościami jest wyższy niż średnia w krajach UE-28 (dotyczy to każdego typu ww. kryteriów z wyjątkiem poziomu wykształcenia). Szacuje się również, że odsetek dorosłych, którzy mogliby podnieść swoje umiejętności i przekwalifikować się wynosi od 28,9% do 40,6% całkowitej populacji dorosłych, tj. od 6 do 8,4 miliona dorosłych.

Raport jest dostępny na stronie internetowej Cedefop.