Anna Maliszewska

Raport, przygotowany przez regionalnych liderów promujących Zintegrowany System Kwalifikacji, prezentuje wyniki badania pt. „Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje w regionalnych branżach wiodących”.

W badaniu wykorzystano dane ekonomiczne, dane dot. oferty edukacyjnej oraz dane z ofert pracy, które pozwoliły określić potrzeby regionalnych rynków pracy oraz potrzeby rozwojowe konkretnych grup pracowników. Dodatkowo, przeprowadzono wywiady jakościowe z przedstawicielami pracodawców, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, agencji HR, organizacji i stowarzyszeń branżowych, a także z analitykami i ekspertami regionalnego rynku pracy. Badanie jakościowe skupiło się na pozyskaniu informacji dotyczących zakresu pożądanych kompetencji w poszczególnych branżach wiodących, które nie są zaspokajane przez system edukacji i mogłyby stanowić obszary do powstawania nowych kwalifikacji rynkowych.

Pełen raport dostępny jest na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.