Anna Maliszewska

Publikacja prezentuje wyniki ogólnopolskiego badania nauczycieli przeprowadzonego przez firmę Librus na próbie 7100 osób.

W ramach badania dokonano kompleksowego pomiaru:

  • emocji w pracy (pozytywnych i negatywnych), zaangażowania w pracę, relacji ze współpracownikami, poczucia sensu w pracy i poczucia własnej skuteczności,
  • postrzeganego stresu w pracy, objawów wypalenia zawodowego i poczucia braku sensu w pracy.

Wyniki badania pokazały, że nauczyciele wskazywali najwyższy poziom dobrostanu zawodowego w obszarze zaangażowania się w pracę, szczególnie w wymiarze zaangażowania fizycznego i poznawczego, a także poczucia jej sensu. Zdecydowana większość respondentów badania ma relatywnie wysokie poczucie własnej skuteczności, szczególnie w obszarze nauczania uczniów i kooperacji ze współpracownikami. Według autora raportu te wyniki potwierdzają, że środowisko profesjonalne sprzyja funkcjonowaniu nauczycieli oraz że dzięki zasobom osobistym i zawodowym nauczyciele są w stanie efektywnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Złe samopoczucie nauczycieli związane jest przede wszystkim z wypaleniem zawodowym. Respondenci wskazywali również na chroniczną obecność stresu w swojej pracy. Zadaniem autora raportu te negatywne odczucia mogą świadczyć o niekorzystnym poziomie wymagań zawodowych, z którymi nauczyciele muszą sobie radzić w pracy.

Badanie nie wykazało zależności między cechami socjodmeograficznymi (np. wiekiem czy doświadczeniem zawodowym) a poziomem dobrostanu.

W ramach wspierania dobrostanu nauczycieli i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wskazanym w raporcie, autor przedstawia poniższe rekomendacje:

  • cykliczne monitorowanie pozytywnych i negatywnych elementów samopoczucia nauczycieli;
  • wdrożenie działań profilaktycznych skoncentrowanych na zdrowiu fizycznym i psychicznym nauczycieli;
  • budowanie kultury organizacji opartej na relacjach poprzez rozwój networkingu wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu;
  • inicjowanie i podtrzymywanie komunikacji dwustronnej, w której wykorzystuje się pogłębioną informację zwrotną oraz wzmacnianie poczucia skuteczności nauczycieli;
  • stworzenie platformy służącej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk zawodowych;
  • wspieranie kooperacji nauczycieli z rodzicami;
  • rozwój dedykowanej pomocy psychologicznej i instrumentów interwencyjnych umożliwiających wsparcie nauczycieli w przypadku doświadczanych trudności zawodowych.

Raport dostępny jest na portalu Librus.