Jerzy Bielecki

Raport „Polityka i praktyka poradnictwa przez całe życie w UE: trendy, wyzwania i szanse” (“Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities”) to badanie dotyczące trendów, wyzwań i szans polityki oraz praktyki poradnictwa przez całe życie w UE.

Badanie zostało zrealizowane w momencie, gdy polityki i praktyki LLG (lifelong guidance, czyli poradnictwo przez całe życie) zaczęły być postrzegane jako kluczowe elementy bieżących inicjatyw politycznych dotyczących walidacji uczenia się i europejskiego filaru praw socjalnych. Celem badania było określenie, w jaki sposób Komisja Europejska może:

- promować te polityki i praktyki, zapewniając rzetelne i naukowe dowody dla ustalania priorytetów polityki; 

- poprawić wiedzę organizacyjną i wspierać dialog z zainteresowanymi stronami na temat LLG oraz strategii na rzecz umiejętności;

-  zidentyfikować potencjalne obszary do interwencji UE w obszarze LLG.

Badanie ma również aspekt perspektywiczny, dzięki  propozycjom i wskazówkom dla nowej Komisji po 2020 r. W raporcie starano się odpowiedzieć na dwa główne pytania badawcze:

  • W jakim kierunku powinno się rozwijać poradnictwo zawodowe, aby skutecznie wspierać przejście między nauką a pracą oraz jak wspierać promocję idei uczenia się przez całe życie?
  • Jakie obszary polityki LLG skorzystają na większej współpracy na poziomie UE?

W części pierwszej raportu znajduje się wprowadzenie prezentujące założenia badawcze i strukturę raportu. Część druga zawiera konteksty badania, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i polityki.

Część trzecia przedstawia główne ustalenia badania: kluczowe cechy i wymiary systemu LLG. Część ta opiera się analizie literatury (analiza typu desk research) i przeprowadzonych wywiadów. Na tej podstawie zidentyfikowano 11 kluczowych cech LLG.

W części czwartej przedstawiono mapę podmiotów i organizacji zaangażowanych w system LLG, a także nowo zaangażowanych podmiotów. W tym rozdziale zaprezentowano  również katalog innowacji w zakresie świadczenia usług z całej UE oraz katalog zidentyfikowanych trendów i podejść w LLG. Część piąta zawiera wnioski i zalecenia z badania.

Załączniki zawierają szczegółowe informacje na temat założeń badawczych oraz  streszczenie wywiadów i warsztatów eksperckich.

Raport dostępny jest wyłącznie w języku angielskim, na stronie Publications Office of the EU.