Jerzy Bielecki

W kwietniu bieżącego roku ukazała się publikacja „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego. Rekomendacje dotyczące roli doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK”. W publikacji podjęto próbę wskazania działań, jakie warto i można podejmować w obszarze doradztwa zawodowego w celu zwiększenia możliwości korzystania z rozwiązań tworzonych w ramach ZSK. Prace nad przygotowaniem rekomendacji prowadzono w zespole ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych.

Wypracowane rekomendacje powstały w oparciu o analizę danych zastanych, raportów z badań, ekspertyz dotyczących funkcjonowania systemów doradztwa zagranicą i przegląd literatury. Prowadzono także konsultacje z pracownikami instytucji rynku pracy oraz doradcami zawodowymi pracującymi w oświacie.

Do najważniejszych rekomendacji należą:

  • upowszechnianie znaczenia uczenia się przez całe życie i wspieranie doradców zawodowych we wdrażaniu idei LLL wśród osób korzystających z poradnictwa,
  • stworzenie centrów informacji LLL w ramach istniejących struktur zajmujących się edukacją lub poradnictwem zawodowym,
  • stworzenie rozwiązań umożliwiających kandydatom uzyskanie wsparcia doradcy w fazie przygotowań do etapu weryfikacji oraz w fazie dalszych przygotowań w sytuacji niepowodzenia walidacji bądź tylko częściowego potwierdzenia efektów uczenia się,
  • tworzenie warunków do prowadzenia procesów doradczych z wykorzystaniem metody bilansu kompetencji poprzez upowszechnianie wiedzy, kształcenie kadr i niwelowanie barier organizacyjno-formalnych oraz mobilizacja pracodawców.

Publikacja koncentruje się na problematyce doradztwa zawodowego, ponieważ w dobie wzrostu znaczenia edukacji pozaformalnej, uczenia się nieformalnego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy zyskuje na znaczeniu rola osób świadczących pomoc w tworzeniu ścieżek edukacyjnych, podejmowaniu zatrudnienia i planowaniu kariery. Wraz z rozwojem ZSK doradcy zawodowi zyskują wiele nowych narzędzi do pracy z klientami, a także bogate źródło informacji dotyczące możliwości uzyskiwania kwalifikacji.

Publikacja jest dostępna na portalu ZSK.