Anna Maliszewska

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem przygotowanym przez zespół projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Podręcznik przedstawia rekomendacje dotyczące bezpośredniego wsparcia osób dorosłych w podnoszeniu umiejętności podstawowych czyli rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego oraz kompetencji cyfrowych. Wśród wskazanych w opracowaniu grup docelowych, do których skierowane mogą być działania edukacyjne są osoby bezrobotne i bierne zawodowo, osoby w wieku senioralnym, cudzoziemcy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach czy osoby z terenów defaworyzowanych.

Oprócz rekomendacji w podręczniku zaprezentowano dobre praktyki oraz przykłady materiałów, które mogą zostać wykorzystane do wsparcia rozwoju umiejętności osób dorosłych (np. rekrutacyjnych, edukacyjnych czy odnoszących się do walidacji).

Podręcznik jest dostępny na stronie projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.