Jerzy Bielecki

Rada Ministrów przyjęła „Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 (część szczegółowa)” uchwałą nr 195/2020 z 28 grudnia 2020 r.  ZSU 2030 ma status polityki publicznej i zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym w danej dziedzinie lub na danym obszarze, które wynikają bezpośrednio ze średniookresowej strategii rozwoju kraju, czyli Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Obszary oddziaływania w ramach ZSU 2030 (część szczegółowa):

  1. Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  2. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające.
  3. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące.
  4. Rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną.
  5. Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy.
  6. Doradztwo zawodowe.
  7. Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną.
  8. Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności.

Zapisy ZSU 2030 stanowią zarówno podstawę określenia planów zagospodarowania funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności, jak i wspólny układ odniesienia umożliwiający najkorzystniejsze planowanie projektów i programów przez dysponentów poszczególnych części budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne i prywatne. Tym samym zapisy ZSU 2030 (część szczegółowa) należy traktować jako merytoryczny drogowskaz dla  optymalnej alokacji funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności na poziomie krajowym i regionalnym.

Uchwała Nr 195/2020 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie”

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa)

Żródła:

  1. http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-krajowe/zintegrowana-strategia-umiejetnosci/38-aktualnosci/1249-zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-rada-ministrow-zatwierdzila-czesc-szczegolowa
  2. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow